? ? ในอดีตวิถีการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจภายในองค์กร เทคโนโลยียังไม่มีบทบาทสำคัญ หลายองค์กรดำเนินธุรกิจหลายขั้นตอนในการดำเนินงานทำให้การทำงานล่าช้า และเปลืองเวลาโดยไม่จำเป็น แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กำลังเปลี่ยนไป เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ทำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
????Digital Transformation จะมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานภายในองค์กร เปลี่ยนแปลงธุรกิจโดยใช้ Digital มาเป็นหลักในการดำเนินงานขององค์กร การคิดใหม่ทุกรอบด้าน และการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กรซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับล่างสุด โดยมี 4 หัวข้อ
ที่จะมีบทบาทต่อการเข้าสู่ Digital Transformation ของ allable

Social

เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้เว็บไซต์ และ?
แอปพลิเคชั่น origami เป็นที่รู้จักไปสู่สาธารณะ โดย social เป็นช่องทางที่ติดต่อสื่อสารที่ทำให้รับรู้ว่าองค์กรของเราทำอะไร และสามารถเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาพัฒนาระบบได้

Mobile

นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ โดย application origami สามารถจัดการบริหารองค์กรได้เพียงปลายนิ้ว การติดต่อสื่อสารในการทำงาน ได้อย่างสะดวก ทุกที่และทุกเวลา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรทำงานมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

Information

ทุกการทำงานของผู้ใช้ระบบ สามารถเป็นข้อมูลที่ให้เก็บเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และนำไปพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพและดีขึ้น

cloud

Origami เป็นระบบที่ On อยู่บน Cloud ทำให้การประมวลผลมีความรวดเร็ว มั่นคง และมีความปลอดภัย การทำงานก็จะเป็นแบบ realtime ทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง ข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ได้ตลอดเวลา

????ซึ่งทาง allable ได้นำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ พัฒนาเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น ที่จัดการระบบต่างๆภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ระบบ Automation จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ บุคลากรภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความแม่นยำและสะดวกมากขึ้น สามารถติดต่อประสานงานกันภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตได้มากยิ่งขึ้น